Doop-, Trouw- en Begraafboeken
(DTB) tot en met 1811
Burgerlijke Stand
vanaf 1811
Bevolkingsregister
Periode -
Plaatsen
Familienaam / patroniem   ?
Tussenvoegsel

Voornaam
Het Stadsarchief Rotterdam wijst U op het volgende:

u mag gegevens over nog levende personen alleen gebruiken voor historisch,
statistisch of wetenschappelijk onderzoek (ook het beoefenen van genealogie valt hieronder);

Gegevens over de godsdienstige levensovertuiging, gezondheid, alsmede gegevens over het
lidmaatschap van een vakvereniging van nog levende personen mogen alleen gebruikt worden voor:

• wetenschappelijk en statistisch onderzoek voor zover dit onderzoek een algemeen belang dient;
• verwerking van de gegevens voor het betreffende onderzoek of de betreffende statistiek noodzakelijk is;
• het vragen van uitdrukkelijke toestemming aan de betreffende personen onmogelijk blijkt of een
onevenredige inspanning kost;
• bij de verdere verwerking van de gegevens voorzien is in zodanige waarborgen dat de persoonlijke
levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.

Dit geldt uitdrukkelijk voor het raadplegen - al dan niet on line - van gezinskaarten uit het
bevolkingsregister 1880-1938. Door via deze website verder te gaan met het zoeken in deze
bestanden verklaart u naar bovenstaande gedragsregels te zullen handelen.