Doop-, Trouw- en Begraafboeken
(DTB) tot en met 1811
Burgerlijke Stand
vanaf 1811
Bevolkingsregister
Periode -
Plaatsen
Familienaam / patroniem   ?
Tussenvoegsel

Voornaam
Door technische problemen is het tijdelijk niet mogelijk scans te bestellen van akten in de Digitale Stamboom. Aan een oplossing wordt gewerkt. Onze excuses voor het ongemak.

Het Stadsarchief Rotterdam wijst U op het volgende:

u mag gegevens over nog levende personen alleen gebruiken voor historisch,
statistisch of wetenschappelijk onderzoek (ook het beoefenen van genealogie valt hieronder);

Gegevens over de godsdienstige levensovertuiging, gezondheid, alsmede gegevens over het
lidmaatschap van een vakvereniging van nog levende personen mogen alleen gebruikt worden voor:

• wetenschappelijk en statistisch onderzoek voor zover dit onderzoek een algemeen belang dient;
• verwerking van de gegevens voor het betreffende onderzoek of de betreffende statistiek noodzakelijk is;
• het vragen van uitdrukkelijke toestemming aan de betreffende personen onmogelijk blijkt of een
onevenredige inspanning kost;
• bij de verdere verwerking van de gegevens voorzien is in zodanige waarborgen dat de persoonlijke
levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.

Dit geldt uitdrukkelijk voor het raadplegen - al dan niet on line - van gezinskaarten uit het
bevolkingsregister 1880-1938. Door via deze website verder te gaan met het zoeken in deze
bestanden verklaart u naar bovenstaande gedragsregels te zullen handelen.